Románia Alkotmánya 120. cikkének (2) bekezdéseanyanyelvét használni és anyanyelvű ügyfélfogadásban és kapcsolattartásban

részesülni a helyi közigazgatási hatóságoknál, a közintézményeknél és a

dekoncentrált közszolgálatoknál – amennyiben a területi közigazgatási egység

lakosságában a magyarok aránya meghaladja a 20%-ot

 

„[...] (2) Azokban a területi közigazgatási

egységekben, amelyekben egy adott nemzeti

kisebbséghez tartozó állampolgárok aránya jelentős,

biztosítani kell – a törvényben részletezett feltételek

között – az illető nemzeti kisebbség nyelvének

használatát mind írásban, mind pedig élőszóban a

helyi közigazgatási hatóságokkal és a dekoncentrált

közszolgálatokkal való kapcsolatokban.”

 

 

„[...] (2) În unităţile administrativ-teritoriale în carecetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au opondere semnificativă se asigură folosirea limbiiminorităţii naţionale respective în scris şi oral înrelaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu serviciile publice deconcentrate, în condiţiile

prevăzute de legea organică.”

566215/2001. számú törvény 76. cikkének (2) bekezdése:

akár élőszóban, akár írásban anyanyelvén fordulni a helyi közigazgatási

hatóságokhoz, a szakapparátushoz és a helyi tanács alárendelt szervezeteihez,

továbbá anyanyelvén is válaszban részesülni – amennyiben a területi közigazgatási

egység lakosságában a magyarok aránya meghaladja a 20%-ot

[lásd még az 1206/2001. számú kormányhat. melléklete 2. cikkének (2) bekezdését és 8. cikkét]

„[...] (2) Azokban a területi közigazgatási

egységekben, amelyekben egy adott nemzeti

kisebbséghez tartozó állampolgárok aránya jelentős,

biztosítani kell – a törvényben részletezett feltételek

között – az illető nemzeti kisebbség nyelvének

használatát mind írásban, mind pedig élőszóban a

helyi közigazgatási hatóságokkal és a dekoncentrált

közszolgálatokkal való kapcsolatokban.”

„[...] (2) În unităţile administrativ-teritoriale în care

cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o

pondere semnificativă se asigură folosirea limbii

minorităţii naţionale respective în scris şi oral în

relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale

şi cu serviciile publice deconcentrate, în condiţiile

prevăzute de legea organică.”

„[...] (2) Azokban a területi közigazgatási

egységekben, amelyekben a nemzeti kisebbségek

valamelyikéhez tartozó állampolgárok aránya

meghaladja a lakosság 20%-át, az illető személyek –

akár élőszóban, akár írásban – anyanyelvükön is

fordulhatnak a helyi közigazgatási hatóságokhoz, a

szakapparátushoz és a helyi tanács alárendelt

szervezeteihez, válaszra pedig mind román nyelven,

mind pedig anyanyelvükön jogosultak.”

„[...] (2) În unităţile administrativ-teritoriale în care

cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o

pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, în

raporturile lor cu autorităţile administraţiei publice

locale, cu aparatul de specialitate şi organismele

subordonate consiliului local, aceştia se pot adresa,

oral sau în scris, şi în limba lor maternă şi vor primi

răspunsul atât în limba română, cât şi în limba

maternă.”

a helyi közigazgatás törvény által biztosított jogokban akkor is részesülni, ha

időközben a magyar anyanyelvű lakosság aránya 20% alá csökken

215/2001. számú törvény 131. cikke:

RENDFENNTARTÁS

· felvételt nyerni a Közigazgatási és Belügyminisztérium oktatási intézményeibe,

illetve rendőrként vagy szakértőként a rendőrség, a határrendészet, a Menekültügyi

Hivatal, valamint a Közigazgatási és Belügyminisztérium központi vagy alárendelt

szerveinek kötelékében tevékenykedni

360/2002. számú törvény 10. cikkének (1) bekezdése és 76. cikkének (1) bekezdése:

„131. cikk – A 19. cikk, a 39. cikk (7) bekezdésének

és a 76. cikk (2)–(4) bekezdésének előírásai akkor is

alkalmazandók, ha a jelen törvény hatályba lépését

követőn különféle okokból a nemzeti kisebbségek

valamelyikéhez tartozó állampolgárok aránya a 19.

cikkben előírt határ alá csökken.”

„Art. 131 – Prevederile art. 19, art. 39 alin. (7) şi ale

art. 76 alin. (2)—(4) sunt aplicabile şi în cazul în

care, din diferite motive, după intrarea în vigoare a

prezentei legi, ponderea cetăţenilor aparţinând unei

minorităţi naţionale scade sub procentul prevăzut la

art. 19.”